• Không có lịch sử đã phát
 • VI
   user_avatar
   APP

   Quét mã QR để tải ứng dụng xuống di động

   Xem offline mọi lúc mọi nơi

   Nâng cao chất lượng video

   Tuỳ thích thay đổi chế độ màu sẫm

   Lợi ích VIP
   • Tải phim nhanh hơn
    Tải nhanh hơn 30% so với tài khoản thường
   • Xem phim không quảng cáo
    Xem phim mà không gián đoạn
   • Xem phim cùng lúc trên hai thiết bị
    Chia sẻ VIP với bạn bè
   Đổi VIP

   The Legend of the Condor Heroes: The Cadaverous Claws

   2021|Mainland,China|Traditional Costume · Romance · Martialarts · Action
   옌이쿠완
   Ruan Ju
   황희언
   허창시
   Genden Phuntsok
   Mei Ruohua, a young girl who lived on the street, was adopted by Huang Yaoshi as an apprentice and got a new name Mei Chaofeng. She grew up studying martial arts on Taohua Island with other disciples. Gradually, Huang Yaoshi noticed that Mei Chaofeng had feelings for him, which exceeded the normal mentoring relationship. He then left the island. Two years later, he came back with his wife Feng Heng and half of the "Nine Yin Script”. Mei Chaofeng stole the scriptures angrily and defected to the desert, and got married with his senior Chen Xuanfeng. However, she was hunted down because of cultivating “Nine Yin Claw”…

   Đề xuất cho bạn

   20회까지 업데이트
   VIP
   총39회
   VIP
   30회까지 업데이트
   VIP
   총28회
   VIP
   총265회
   VIP

   당문에 가입한 일, 이번 생에는 절대 후회하지 않으리

   153회까지 업데이트
   VIP
   총24회
   VIP
   102회까지 업데이트
   VIP
   To EP 44
   VIP

   We are both members of the Tang Sect, living in this turbulent world.

   VIP